South Africa - Hong Kong International Cricket Sixes 1996

South Africa - Hong Kong International Cricket Sixes 1996

Post by Duane Pett » Tue, 03 Sep 1996 04:00:00

Hong Kong International Cricket Sixes 1996
South Africa Squad

Hansie Cronje
Allan Donald
Adrian Kuiper
Dean Laing
Bradley Player
Jonty Rhodes
Richard Snell

Thanks:: Sarah Chesterfield.

 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
|    \           /\   _                                             |
|    \\         |  `-'/                                             |
|     \\  _     /    /   Duane Pettet                               |
|   _/  -/ |   |   */_   Christchurch, NEW ZEALAND (*)              |

|    /   /    |    |     IRC: Jonty/JonahLomu                       |
|    /  /     \___/                                                 |
|    \_/        O                                                   |
|___________________________________________________________________|