Lowest 1st inn/2nd inn/match totals in a win

Lowest 1st inn/2nd inn/match totals in a win

Post by Aslam Siddiq » Thu, 11 Nov 2004 00:59:55

A. Lowest first innings totals by the winning sides in Test cricket
(*indicates the winning side batted second in the match):

Eng ( 45 & 184)   bt Aus (119 &  97)  Sydney(1)       1886-87
Aus ( 63 & 122)   bt Eng (101 &  77)  The Oval        1882
Aus ( 75 & 475)   bt Aus (123 & 333)  Melbourne(2)    1894-95
Aus ( 75 & 336-5) bt SAf (311 &  99)  Durban          1949-50*
Eng ( 76 & 162)   bt SAf (110 &  75)  Leeds           1907
SAf ( 91 & 287-9) bt Eng (184 & 190)  Johannesburg(1) 1905-06*
Eng ( 92 & 330)   bt SAf (177 &  35)  Cape Town       1898-99
NZ  ( 94 & 160-6) bt Ind ( 99 & 154)  Hamilton        2002-03*
Eng (100 &  95-8) bt Aus ( 92 & 102)  The Oval        1890*
Pak (102 & 357)   bt NZ  (217 & 177)  Faisalabad      1990-91
Ind (104 & 205)   bt Aus (203 &  93)  Bombay          2004-05
WI  (105 & 233-4) bt Aus ( 82 & 255)  Adelaide        1951-52*

B. Lowest second innings totals by the winning sides in Test cricket:

Aus (228 &     32-7d) bt Eng (68-7d & 122)  Brisbane     1950-51
Aus (116 &     60)    bt Eng (53 & 62)      Lord's       1888
Eng (145 &     84)    bt Aus (119 & 44)     The Oval     1896
Aus (299 &     86)    bt Eng (262 & 120)    Manchester   1902
Eng (418 &     96-4d) bt NZ  (235 & 105)    Christchurch 1977-78
NZ  (374 &    100)    bt Ind (223 & 190)    Wellington   1980-81
Eng (315 &    103)    bt Aus (122 & 111)    Melbourne(2) 1903-04
Aus (245 &    104)    bt Eng (196 & 108)    Melbourne(1) 1876-77
Eng (445 &    118)    bt SAf (362 & 131)    Nottingham   2003
SAf (483-9d & 121)    bt Eng (419-9d & 114) Nottingham   1951
Aus (63  &    122)    bt Eng (104 & 77)     The Oval     1882
Eng (247 &    123)    bt Aus (218 & 83)     Sydney(3)    1882-83
NZ  (228 &    123)    bt Eng (215 & 64)     Wellington   1977-78
WI  (350-6d & 124-5d) bt Aus (224 & 200)    Sydney(5)    1930-31
Aus (469-7d & 124-6d) bt SAf (273 & 129)    Adelaide     1993-94

C. Lowest match total by a side in winning a Test:

176  Aus (116 &  60) bt Eng ( 53 &  62)  Lord's         1888
185  Aus ( 63 & 122) bt Eng (101 &  77)  The Oval       1882
229  Eng ( 45 & 184) bt Aus (119 &  97)  Sydney(1)      1886-87
229  Eng (145 &  84) bt Aus (119 &  44)  The Oval       1896
238  Eng ( 76 & 162) bt SAf (110 &  75)  Leeds          1907
250  Eng (113 & 137) bt Aus ( 42 &  82)  Sydney         1887-88
289  Pak (145 & 144) bt WI  ( 75 & 172)  Dacca          1958-59
297  Pak (133 & 164) bt Eng (130 & 143)  The Oval       1954
298  SAf (164 & 134) bt Eng (110 & 130)  Port Elizabeth 1956-57
305  Eng (151 & 154) bt Aus ( 84 & 150)  Sydney(2)      1886-87
309  Ind (104 & 205) bt Aus (203 &  93)  Bombay         2004-05
334  WI  (187 & 147) bt Zim (236 &  63)  Port-of-Spain  1999-00
343  Eng (180 & 163) bt Aus (220 & 104)  The Oval       1997
346  Aus (181 & 165) bt Eng (133 & 207)  Sydney(3)      1884-85

aslam
GO COLTS!!!