Guo Yue vs. Li Xiaoxia - Volkswagen China Open Table Tennis Tournament Video

Guo Yue vs. Li Xiaoxia - Volkswagen China Open Table Tennis Tournament Video

Post by Robert Trudel » Tue, 20 Sep 2005 07:51:17

Guo Yue vs. Li Xiaoxia - Volkswagen China Open Table Tennis Tournament
Video

http://tt.mainstreet.net/ttoutpost/Guo_Yue_vs_Li_Xiaoxia_Womens_Final...

--Rob